Bendra informacija
UAB “Agroorganika” gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje
internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš
darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
UAB “Agroorganika” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi
šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis
paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija
Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas,
elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą
ir laiku jį pagaminti bei pristatyti tinkamu adresu.
Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus, užskaityti
kredito kortelių apmokėjimus . Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais
įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei
išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir
atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Privatumo politikos pakeitimai
UAB “Agroorganika” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio
paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

UAB “Agroorganika”
Įmonės kodas: 304693124
Savanorių pr. 192-404, Kaunas

SUTIKIMAS

DALYVAUTI PROFILAKTINIAME TYRIME DĖL COVID-19 LIGOS NUSTATYMO

I. BENDROJI INFORMACIJA

Šioje sutikimo formoje pateikiama informacija apie (a) nuotolinį savanorišką ėminių COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) nustatyti paėmimą neinvaziniu būdu (toliau – tyrimas), kurį atlieka pats fizinis asmuo, stebimas nuotoliniu būdu,
ir (b) asmens duomenų, susijusių su tyrimo atlikimu nuotoliniu būdu, tvarkymą.
Elektroninėje registracijos formoje susipažindami su Sutikime pateikiama informacija ir atžymėdami (pažymėdami
atitinkamą laukelį) savo ar savo atstovaujamo asmens sutikimą testuotis, Jūs būsite profilaktiškai tiriamas (-a) dėl COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tokia eiga:
1. Greitojo antigenų testo (nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 nustatyti tikralaikės PGR
metodu) arba savikontrolės būdu atliekamo greitojo SARS-CoV-2 antigeno testą tyrimai bus atliekami nuotoliniu
būdu Jums užsiregistravus testavimo organizatoriaus interneto svetainėje.
2. Užsiregistravus svetainėje Jums bus sugeneruotas unikalus kodas, o Jūsų pateiktu pašto adresu Jums bus atsiųstas
ėminio testas su Jums priskirtu unikaliu kodu ėminio paėmimui bei paskirtas laikas video konferencijai.
3. Instrukcija prisijungimui į video konferenciją Jūsų tyrimo stebėjimui ir Jūsų identifikavimui nuotoliniu būdu Jums bus
atsiųsta Jūsų nurodytu el. paštu iki video konferencijos.
4. Pasinaudodami testu, kuris su Jums priskirtu unikaliu kodu Jums buvo atsiųstas Jūsų nurodytu pašto adresu, ėminį
tyrimui savarankiškai imsite pats (pati) stebimas (-a) sveikatos priežiūros įstaigos specialisto video konferencijos metu
ir vadovaujantis gautomis instrukcijomis.
5. Gautus tyrimo rezultatus (su aiškiai matomu unikaliu kodu) nufotografuosite ir atsiųsite tyrimo organizatoriaus
nurodytu el. pašto adresu.
6. Siekiant nustatyti, ar Jūs sergate COVID-19 liga, gauti rezultatai bus vertinami sekančiai:
6.1. Jei greitojo antigeno testo rezultatas bus neigiamas, Jūs būsite laikomas (-a) nesergančiu (-ia) COVID-19 liga.
6.2. Jei greitojo antigenų testo rezultatas bus teigiamas, Jūs būsite laikomas (-a) sergančiu (-ia) COVID-19 liga ir
turėsite izoliuotis Taisyklių 1 nustatyta tvarka.
7. Tyrimo rezultatas bus įrašytas į Jūsų elektroninę sveikatos istoriją Elektroninėje sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS), kuri pasiekiama adresu
https://www.esveikata.lt/ 2 .

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Tyrimo metu Jūsų pateiktus ar tyrimo metu gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens
dokumento tipą, Nr. ir dokumento kopiją, adresą ir el. pašto adresą, tyrimo organizatoriaus Jums priskirtą unikalų kodą, jei
yra atstovaujamas kitas asmuo – atstovavimo pagrindą, veido biometriją bei tyrimo duomenis (rezultatą, atlikimo datą))
tvarkys šie duomenų valdytojai, veikiantys Jungtinės veiklos sutarties pagrindu:
– Asmens sveikatos priežiūros įstaiga – VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centras (juridinio asmens kodas:
160200711, adresas: Liepų g. 11, Garliava, Kauno r. sav.) – tyrimams atlikti ir Jums informuoti apie tyrimų rezultatus,
tyrimų rezultatams suvesti į elektroninę sveikatos istoriją ESPBI IS bei
– tyrimų organizatorius – UAB „Agroorganika” (juridinio asmens kodas 304693124, buveinė yra Savanorių pr. 192,
Kaunas) – koordinuojant testavimo atlikimą bei aprūpinant reikiamomis medžiagomis ir įranga COVID-19 ligos
testavimui.
Asmens duomenys testavimo proceso organizavimo ir vykdymo tikslais tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. a
punktu, taip pat 9 str. 2 d. a punktu, t. y. Jums sutikus ir bus saugomi 10 kalendorinių dienų nuo testo rezultatų gavimo bei
remiantis BDAR 6 str. 1 d. c punktu ir 9 str. 2 d. h ir i punktais bus pateikti šiems duomenų gavėjams:
– atliekant Jūsų ėminio PGR tyrimą –PGR tyrimą atliekančiai laboratorijai;
– tyrimo rezultatų pateikimo į ESPBI IS bei tvarkymo ESPBI IS tikslais – Sveikatos apsaugos ministerijai.
Testavimo metu gauta sveikatos informacija, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, yra konfidenciali ir teikiama pirmiau
nurodytam duomenų gavėjui, laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
ir kitų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti
teikiami tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir
konkrečiais tikslais. Trečiosioms šalims šio sutikimo pagrindu tvarkomi Jūsų asmens duomenys nebus perduodami.
Atliekant testavimą gauta sveikatos informacija nelaikoma konfidencialia ir gali būti paskelbta be Jūsų sutikimo, jeigu ją
paskelbus nebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.
Jūs turite šias BDAR nurodytas teises: teisę atsisakyti dalyvauti tyrime, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs
(-usi) galite bet kada iš jo pasitraukti; prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su duomenų valdytojo ir duomenų gavėjų
1 Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų,
turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020  m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352, nustatyta tvarka.
2 Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), kuri pasiekiama adresu
https://www.esveikata.lt/.

2

turimais Jūsų duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys
būtų tvarkomi; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis
pirmiau nurodytais tikslais (šio Sutikimo atšaukimas nereiškia, kad asmens duomenys iki Jūsų Sutikimo atšaukimo buvo
tvarkomi neteisėtai).

III. SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME

Savanoriškai registruodamasis dalyvauti nuotoliniame testavime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
nustatymo pačiam sau imant ėminį ir pažymėdamas Tyrimo organizatoriaus registracijos svetainėje atitinkamą laukelį
patvirtinu, kad perskaičiau šią Sutikimo formą ir supratau man pateiktą informaciją.
Nurodytu būdu prisijungdamas prie video konferencijos sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Sutikime
įvardintų duomenų valdytojų šiame Sutikime nurodytais tikslais, sąlygomis ir tvarka. Man buvo tinkamai išaiškinta
testavimo organizavimo ir vykdymo tvarka.
Aš sutinku ir neprieštarauju ėminius tyrimams imti sau savarankiškai nuotoliniu būdu prižiūrint sveikatos priežiūros
specialistui. Patvirtinu, kad prieš tai susipažinau su man pateikta informacija, kaip imti ėminius tyrimui. Man buvo suteikta
galimybė užduoti klausimus ir gavau mane tenkinančius atsakymus.
Man buvo suteikta visa su asmens duomenų tvarkymu ir mano teisėmis susijusi informacija.
Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų, jei man ir /ar mano atstovaujamam asmeniui reikės izoliuotis.
Esu informuotas, kad šio Sutikimo galiojimo terminas – 10 kalendorinių dienų po tyrimo atlikimo ar iki šio sutikimo
atšaukimo, jei jį atšaukčiau anksčiau.
Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį Sutikimą ir reikalauti nutraukti tolesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra
vykdomas šio Sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio Sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo,
atlikto iki Sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Žinau, kad tuo atveju, jei manysiu, kad mano asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų
reikalavimus, aš turiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas ada@ada.lt), arba teismui.
Jei esate įstatyminis atstovas, registracijos formoje prašome įrašyti atstovavimo pagrindą ir atstovaujamojo asmens
duomenis.